Kampioenschappen 2022 De Kneuter  vogeltentoonstelling
  A B C D E
Kanarie vetkleur wit int A 1 B 14      
Kanarie vetkleur rood int A 2  B 15       
Kanarie vetkleur geel int A 3 B 16 C 27 D 126 E 143
Kanarie vetkleur geel - ivoor Intensief A 4 B 17      
Kanarie vetkleur schimmel A 5 B 18      
Kanarie melaninen wit A 6 B 19      
Kanarie melaninen rood A 7 B 20      
Kanarie melaninen geel A 8 B 21 C 28 D 127 E 144
Kanarie alle mozaieken vetstof A 9 B 22      
Kanarie alle mozaieken melanine A 10 B 23      
Kanarie vetkleur rode ogen A 11 B 24      
Kanarie nieuwe kleuren geel A 12 B 25 C 29 D 128 E 145
Kanarie nieuwe kleuren wit-rood A 13 B 26      
Glosters Corona A 30 B 38   D 129 E 146
Glosters Consort A 31 B 39      
Alle frises,Raza Espagnol A 32 B 40      
Border A 33 B 41    
Five Fancy A 34 B 42 C 46 D 130 E 147
Scotch Fancy A 35 B 43      
Belg. Bult, Munch., Japanse Hoso A 36 B 44      
Overige postuurkanaries A 37 B 45      
Zebravinken mannen + mutaties A 47 B 57 C 67 D 131 E 148
Zebravinken poppen + mutaties A 48 B 58      
Japanse meeuwen A 49 B 59 C 68 D 132 E 149
Padda's + mutaties A 50 B 60      
Lonchuras + mutaties A 51 B 61      
Australische exoten + mutaties A 52 B 62      
Afrikaanse exoten + mutaties A 53 B 63 C 69 D 133 E 150
Gouldamandine + mutaties A 54 B 64      
Overige exoten zaadeters + mutaties A 55 B 65   D 134 E 151
Overige exoten niet-zaadeters + mutaties A 56 B 66 C 70    
Europese x kanarie en omgekeerd A 71 B 75      
Exoot x kanarie en omgekeerd A 72 B 76 C 79 D 135 E 152
Exoot x exoot A 73 B 77      
Overige kruisingen A 74 B 78      
Hoenders  A 80 B 82 C 84 D 136 E 153
Exotische duifjes, lachduif en sierduiven A 81 B 83      
Alle kleine Europese A 85 B 88      
Alle grote Europese vanaf pestvogel A 86 B 89 C 91 D 137 E 154
Alle mutaties Europese A 87 B 90      
Grasparkieten vetkleur + niet getekend A 92 B 106      
Grasparkieten klassiek pigment A 93 B 107 C 120 D 138 E 155
Grasparkieten niet klassiek pigment A 94 B 108      
Rosei colli alle groenen A 95 B 109 C 121 D 139 E 156
Rosei colli alle mutaties A 96 B 110      
Catharina A 97 B 111      
Forpussen en hangparkieten A 98 B 112 C 122 D 140 E 157
Overige agaporniden alle groenen A 99 B 113      
Overige agaporniden mutaties A 100 B 114      
Neophema en bourksparkieten A 101 B 115      
Andere parkieten t.e.m. ring 5 mm A 102 B 116 C 123 D 141 E 158
Andere parkieten t.e.m. ring 5 mm mutaties A 103 B 117      
Grote parkieten- papegaaien + mutaties A 104 B 118 C 124 D 142 E 159
Kleine grasparkiet A 105 B 119 C125